thu mơì du lich

Cơ hội du lịch Mỹ - Program viết thư mời du lịch miễn phí.

Xin hãy điền thông tin sau đây và click Gởi Đi. Sau đó lá thư mời người thân đi du lịch và sự hướng dẫn chi tiết sẽ gởi qua email của bạn (vì vậy cung cấp email phải chính xác, nếu không bạn sẽ không nhận được thư mời và hướng dẫn).

Nên nhớ: program viết riêng mổi người một thư mời, nếu mời 2 người du lịch, bạn phải gởi thông tin cho 2 người.

Điền Chính Xác Các Thông Tin Người ở Việt Nam (người đi du lịch).

 

 

 

 

Điền Chính Xác Thông Tin Người Ở USA (người mời)